Alg. Voorwaarden en Privacyverklaring

Wij hanteren de algemene voorwaarden zoals vastgelegd in de DNR2011. Deze zijn te downloaden door op hier te klikken.

Privacyverklaring

Waarom wij gegevens van u nodig hebben

  • telefonisch contact opnemen;
  • E-mailen;
  • informeren van wijzigingen van diensten/producten;
  • wettelijk verplichte gegevens t.b.v. de overheid.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DEN Techniek & Advies gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt DEN Techniek & Advies zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

DEN Techniek & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen/verstrekken gegevens aan derden

DEN Techniek & Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een bericht sturen via het contactformulier op de website.

Beveiliging

DEN Techniek & Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. DEN Techniek & Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DEN Techniek & Advies toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DEN Techniek & Advies gebruik maakt van de diensten van derden, zal DEN Techniek & Advies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.